Skrypty w C++

Na dobry początek kompilator –> Dev-C++


Kod nr 1 –  Sprawdzanie parzystości liczby

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;

  cout << "wprowadz liczbe" << endl;
  cin >> liczba;

  if (liczba%2==0) //dzielenie modulo
    cout << "wpisana liczba jest parzysta" << endl;
  else
    cout << "wpisana liczba jest nieparzysta" << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

Kod nr 2 –  Obliczanie równania kwadratowego

#include<math.h>
#include<iostream.h>

int a,b,c;
int delta(int a, int b,int c)
{return b*b-4*a*c;}
float e(int a,int  b)
{return ((-b)/(2*a));}
float pierwX1(int  a, int  b, int  delta)
{return (-b+sqrt(delta))/(2*a);}
float pierwX2(int  a, int  b, int  delta)
{return (-b-sqrt(delta))/(2*a);}
int xliniowe(int c, int b)
{return -c/b;}

main ()

{
     
int a,b,c,d;
cout<<"Rownanie kwadratowe:\n a*x*x+b*x+c=0 \n";
cout<<"Podaj a: ";
cin>>a;
cout<<"Podaj b: ";
cin>>b;
cout<<"Podaj c: ";
cin>>c;

if (delta(a,b,c)<0)
      {cout<<"Rownanie nie ma rozwiazan \n";}
      else if (delta(a,b,c)==0)
        {cout<<"Jest tylko jedno rozwiazanie:\n x="<<e(a,b);
        cout<<"\n";}
        else if (delta(a,b,c)>0)
            {cout<<"Sa dwa rozwiazania rowne: \n"<<"x1="<<pierwX1(a,b,delta(a,b,c));
            cout<<"\n"<<"x2="<<pierwX2(a,b,delta(a,b,c));
            cout<<"\n";}
if (a==0)
   {
          cout<<"X jest rowne:"<<xliniowe(c,b);
          cout<<"\n";}
   else
   {
       d=delta(a,b,c);
       cout<<"Delta rownania wynosi:"<<d;
       cout<<"\n";
       
}
system ("pause");
}

Kod nr 3 –  Prosty kalkulator

#include <iostream>
#include <conio.h>

int main()

{
int a;
int b;

std::cout << "Podaj pierwsza liczbe ";
std::cin >> a;
std::cout << "Podaj druga liczbe ";
std::cin >> b;
std::cout << a << " + " << b << " = " << a+b << std::endl;
std::cout << a << " - " << b << " = " << a-b << std::endl;
std::cout << a << " * " << b << " = " << a*b << std::endl;
std::cout << a << " / " << b << " = " << a/b << std::endl;
std::cout << "Aby zakoñczyæ program, wciœnij dowolny klawisz";

getch();

}